Obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ internetového portálu

Bednár Montáže, s.r.o.

Lošonec 263, 919 04 Lošonec , Slovenská republika, IČO: 36238571 IČ DPH: SK2020165543

Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 21.03.2000 do notárskej zápisnice N 28/2000, Nz 26/2000 podľa slovenského práva.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12185/T

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava e-mail: tt@soi.sk

 

Zodpovedná osoba a kontakt:

Daniel Bednár                 bednar@bednarmontaze.sk             0905 229 394

Ľubica Bednárová        obchod@ekotovar.sk                    0915 758 225

 

Tieto obchodné podmienky platia pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.ekotovar.sk 

2. Elektronický obchod www.ekotovar.sk je určený pre spotrebiteľov - fyzické i právnické osoby.

3. Po odoslaní objednávky bude na Vami uvedený e-mail zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky, sa objednávka stáva záväznou pre predávajúceho aj kupujúceho.

4. Tovar odosielame v požadovanom druhu a množstve a v cenách platných v dobe objednania. Prípadné zmeny cien po dátume objednania nemajú žiadny vplyv na odoslanie tovaru v cenách platných v čase objednania.

 

Dodacie podmienky

5. Objednávky s dostupnosťou skladom (okrem tovarov na dotaz) expedujeme v priebehu 5 pracovných dní. Ak vám nebudeme môcť tovar v tomto termíne odoslať, budeme Vás o tom informovať. V prípade tovarov na dotaz (ako sú ČOV, nádrže, odlučovače ropných látok, lapače tukov, vodomerné šachty, projekty, hydrogeologické posudky...) riešime dodacie podmienky individuálne. Predpokladaný termín dodania ČOV a VŠ je v priebehu 14 - 21 pracovných dní (v prípade úhrady platby vopred sa ráta lehota od dňa úhrady), (pri nádržiach, odlučovačoch ropných látok a lapačoch tukov je predpokladaný termín dodania až 6 - 8 kalendárnych týždňov). O termíne expedície a dodania tovaru Vás budeme informovať .

6. Tovar, ktorý máme skladom (okrem tovarov na dotaz), by Vám mal byť doručený do 3 dní odo dňa odoslania. Touto lehotou dodania sa riadi Slovenská pošta, ktorej služby využívame. Doplnili sme aj zasielanie tovarov prostredníctvom špedičnej spoločnosti Direct Parcel Distribution Sk, s. r. o. (ďalej iba DPD), ktorej dodacia lehota je 1 - 2 pracovné dni. ČOV, nádrže, odlučovače ropných látok, lapače tukov, vodomerné šachty zasielame špedičnou spoločnosťou TOP TRANS na dobierku, alebo realizujeme rozvoz tovarov vlastnými dopravnými prostriedkami.

7. Po predchádzajúcej dohode je možné prevziať si tovar osobne na adrese: Lošonec č.263

 

Platobné podmienky

8. Tovar zasielame na dobierku, alebo pri osobnom odbere na adrese Lošonec č. 263.

9. Doklad o zaplatení vo forme faktúry Vám bude vložený do zásielky.

10. Pri osobnom odbere sa platí za tovar v hotovosti.

 11. Bezhotovostné platby nerealizujeme, uprednostňujeme dobierku, čím Vy ako zákazník máte 100% istotu, že Vám tovar príde.

12. Jednotlivé zľavy nie je možné kumulovať viacnásobne a s akciovými produktami. Platnosť zľavového kupónu je 3 mesiace od vytvorenia objednávky.

 

Náklady na zaslanie tovaru

13. Poštovné a balné je 4,50 EUR (výnimka je pre dúchadlá SECOH, kde cena poštovného je 6,-EUR).

Poštovné sa vzťahuje na tovar: Baktérie do ČOV, žúmp, bazénová dezinfekcia GUAa, ekologická drogéria, Náhradné diely do ČOV a dúchadiel, hydrogeologický posudok, projekt, dúchadlá, skrinky na dúchadlá, Catz and Dogz.

Za dobierku sa platí 1,- EUR.

Cena dopravy je stanovená do 300 km od sídla našej spoločnosti (od obce Lošonec),  pri objednávke nadrozmerného tovaru (ČOV, kryt na ČOV, VŠ, LT, ORL, žumpách) sa stanovuje podľa parametrov výrobku, príp. individuálne.

Ceny sú platné pre územie Slovenskej republiky.

 

Odstúpenie od zmluvy

14.1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, tým nie je dotknuté ustanovenie §8 ods. 5.

14.2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

14.3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

14.4. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1.

14.5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

14.6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

14.7. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúci odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.

14.8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa §3 ods. 1 písm. i). 

14.9. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §3 ods. 1 písm. h)

14.10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa §4 ods. 6, spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.

14.11. Spotrebiteľ nie je povinný platiť za:

a) služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak

   1. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j),

   2. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6,

b) úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnou nosiči, ak

   1. spotrebiteľ neudelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8,

   2. spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo

   3. predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b).

14.12. Okrem povinností uvedených v odsekoch 1,3 až 5 a § 9 ods. 3 uplatnenia práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.

 

Reklamácie

15. Reklamácie a sťažnosti prijímame na našej adrese: reklamacia@bednarmontaze.sk, Ľubica Bednárová – Bednár Montáže,s.r.o., Lošonec 263, 91904 Lošonec.

16. K vybaveniu reklamácie je nutné poslať (doporučene) na našu adresu aj tovar, ktorého sa reklamácia týka. O výsledku reklamácie Vás budeme písomne informovať.

17. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním (napr. pri dúchadlách membrány, mikrospínač, magnet), nakoľko môže byť dúchadlo nesprávne uložené mimo poveternostných podmienok, alebo môže ísť o nesprávnu funkciu ČOV (prekalenie, ucpanie ČOV ...), a tým môže prísť k preťaženiu a poruche dúchadla (signalizáciou poruchy červeným svietidlom) alebo jeho poškodeniu. Kratšiu životnosť tohto výrobku (dúchadla, ako i náhradných súčiastok) nemožno považovať za chybu výrobku a preto sa nedá ani reklamovať. Reklamácia sa dá uplatniť iba pri dodaní poškodeného nového dúchadla a jeho príslušenstva.

 

Ochrana osobných údajov

Niektoré údaje poskytnuté prostredníctvom stránok www.ekotovar.sk môžu mať povahu osobných údajov v zmysle Všeobecného nariadenie EU o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov platného od 25.5.2018.

Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Zistené údaje nie sú v žiadnom prípade využívané iným komerčným spôsobom, predávané ani prenajímané tretím osobám. Akékoľvek údaje, ktoré používateľ počas svojej registrácie poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri.

Vaše údaje využívame aj na naše vlastné marketingové účely, informovanie o novinkách, akciových ponukách, v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracováva spoločnosť Bednár Montáže,s.r.o., ktorej zadávate svoje osobné údaje cez zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu /Shoptet/ a s ním spojené služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu. Pre distribúciu využíva naša spoločnosť zasielateľské spoločnosti:Slovenskú poštu, a. s., DPD a pri ČOV, nádržiach (žumpách), VŠ, ORL, LT, samostatných krytoch na ČOV spoločnosť TOP TRANS. Týmto prepravným spoločnostiam poskytujeme nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko, adresu dodania, e-mail a telefonický, resp. mobilný kontakt na zákazníka. Tieto údaje sú spracovávané výhradne na poskytnutie prepravných služieb.

Pri vyplnení formulárov sú vyžadované niektoré informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek návštevníkov stránok. Prevádzkovateľ okrem týchto vedome poskytnutých údajov nespracováva ani nezískava ďalšie informácie o zákazníkoch, napr. počas ich návštevy stránok www.ekotovar.sk a využívania ostatných služieb poskytovaných na stránkach.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť poskytnuté kontaktné údaje návštevníkov stránok a svojich zákazníkov k zasielaniu informácií potrebných pre využitie produktov, služieb, ako aj na informovanie o iných skutočnostiach.

Každý návštevník stránok alebo zákazník má právo požiadať o vyradenie zo zoznamov na zasielanie týchto informácií zo strany Prevádzkovateľa.

 

Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@ekotovar.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Kúpna cena, doprava  a poštovné

Dopravu tovaru v časti: Baktérie do ČOV, žúmp, bazénová dezinfekcia GUaA, ekologická drogéria, Fre Pro, náhradné diely do ČOV a dúchadiel, hydrogeologický posudok, projekt,  dúchadlá, skrinka na dúchadlo, Catz and Dogz realizujeme formou poštovného (prostredníctvom špedičnej spoločnosti DPD alebo Slovenskej pošty) na dobierku, prípadne možnosť osobného odberu v sídle spoločnosti.

 Od 1.7.2022 nadobudla účinnosť novela zákona o cenách, ktorá sa týka zaokrúhľovania platieb v hotovosti. Zaokrúhľovanie platí iba pre hotovostné platby (dobierka, platba v hotovosti pri osobnom odbere, alebo pri úhrade faktúry platenej v hotovosti).

Dopravu ČOV, kryt na ČOV, VŠ, LT, ORL a žúmp realizujeme prostredníctvom špedičnej spoločnosti TOP TRANS formou dobierky, prípadne individuálnou dopravou našej firmy. Cena dopravy je stanovená do 300 km od sídla našej spoločnosti (od obce Lošonec), pri doprave nadrozmerného tovaru sa stanovuje podľa parametrov výrobku, prípadne individuálne.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Prevádzkovateľ internetového obchodu môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.