Ako prebieha čistenie odpadových vôd v ČOV?

Technologické priestory v ČOV

Z technologického hľadiska pozostáva čistiareň (biologický reaktor) z nasledovných priestorov :
1. aktivačný priestor čistiarne, ktorý tvoria :
- denitrifikačný priestor ("neprevzdušňované" časti nádrže rozdelené na niekoľko komôr)
- nitrifikačný (oxický) priestor (časti nádrže "prevzdušňované" jemno-bublinnou aeráciou)
2. separačný (dosadzovací) priestor


     Technológia ČOV - priestory


Popis čistiaceho procesu

     Odpadová voda nateká cez prítokové potrubie do vstupného denitrifikačného priestoru. Tu sa nachádza hrablicový kôš, kde dochádza k zachyteniu hrubších mechanických nečistôt. Odpadová voda následne nateká do primárneho oxického priestoru (ktorý obsahuje prevzdušňovací systém s prevzdušňovacím elementom).

Potom sa voda dostáva do hlavného denitrifikačného priestoru, kde dochádza k zachyteniu ľahkých vyflotovaných (plávajúcich) častíc a rýchlo sedimentujúcich častíc. V denitrifikačnom priestore zároveň dochádza k odbúravaniu dusíkatého znečistenia z odpadovej vody.

Odpadová voda následne nateká do hlavného oxického priestoru, kde sa nachádza hlavný prevzdušňovací systém ukončený pri dne prevzdušňovacím elementom(ami). Prostredníctvom neho dodáva dúchadlo do oxického priestoru potrebné množstvo vzduchu. Činnosťou mikroorganizmov tu dochádza k odstraňovaniu organického a dusíkatého znečistenia z odpadovej vody.

     Z oxického priestoru odteká voda do separačného priestoru. V separátore dochádza k odseparovaniu kalu od vyčistenej vody. Kal sedimentuje na dno separačného priestoru a vyčistená voda odteká cez odtok mimo ČOV.

     Čistiareň je vybavená recirkulačným (prečerpávacím) systémom, ktorý je tvorený dvoma vzduchovými čerpadlami (tzv. "mamutkami"). Sú "poháňané" vzduchom z dúchadlá a prečerpávajú kal medzi funkčnými priestormi v ČOV. Jedno prečerpáva kal z dna separačného priestoru späť do aktivačného priestoru (vonkajšia recirkulácia) a druhé prečerpáva kal pod hrablicový kôš (vnútorná recirkulácia). Pre zvýšenie účinnosti procesu čistenia je separačný priestor naviac vybavený dvojčinným hydropneumatickým zariadením na dočisťovanie hladiny. Tento dočisťovací systém zabezpečuje čerenie hladiny separátora (a tým rozrušovanie potencionálne vyflotovaného kalu) ako aj v prípade potreby dočistenie hladiny (od ľahkých nečistôt plávajúcich na hladine). Všetky systémy v ČOV sa ovládajú ventilmi na rozdeľovači.

     Stavba ČOV