Administrácia: Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu

     Chceme vás odbremeniť od byrokracie, preto Vám na ukážku prikladáme vzor vypracovanej žiadosti o povolenie na vodnú stavbu.

 

Žiadateľ: Ing. Jožko Mrkvička, Hlavná 15, 919 04 Smolenice

 

                                                                        Obvodný úrad životného prostredia v Trnave

                                                                        Kollárova 8

                                                                        917 02 Trnava

 

                                                                        Dňa: 01.01.2010

 

 

 

Vec: Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu

(podľa zákona č. 364/2004 Z.z. v z.n.p. v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. v z.n.p.)

 

 1. Stavebník, stavebníci (meno, priezvisko, resp. názov, adresa, štatutárny zástupca a sídlo právnickej osoby)

 

Ing. Jožko Mrkvička, Hlavná 15, 919 04 Smolenice

 

 1. Vodná stavba – označenie ČISTENIE ODPADOVÝCH VôD – Typ 3-6 E.O.

        

       - pre rodinný dom -

 

 1. Miesto stavby: Smolenice

 

 1. Parcelné čísla a kat. územie pozemku určeného na výstavby

 

205/4 – záhrady, katastrálne územie: Smolenice

 

 1. Projekt stavby vypracoval (meno priezvisko, názov organizácie, oprávnenie na vykonávanie projektových prác)

 

Ing. Peter NOVÁK, Hollého 24, 900 00 Trnava, IS č. 1987*Z*2 – 2

 

 

 1. Názov dodávateľa stavby:

 

     Bednár Montáže, s.r.o., Továrenská 765/7, 919 04 Smolenice

 

 1. Stavebný dozor bude vykonávať:.................................................

 

 1. Vyhlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby:

 

................................................................................................................................

 

 1. Termín realizácie: 01/2011

 

 1. Zoznam a adresný účastníkov, ktorí sú stavebníkovi známi (meno a adresa vlastníkov, susedných nehnuteľností a stavby s uvedením parcelného čísla pozemku, pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov konania sa zoznam a adresy neuvádzajú)

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. od. závod Bratislava

 

 1. Rozpočtový náklad stavby ( predpokladaný ): 3 000,- eur

 

Iné údaje: .............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             .....................................

                                                                              ( podpisy )

 

 

Prílohy:

-        2x projekt stavby

-        Právoplatné územné rozhodnutie

-        Snímok z pozemkovej mapy ( kópia katastrálnej mapy )

-        Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo stavebníka k pozemku a stavbe

-        Vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy

-        Vyjadrenie obce ako stavebného úradu o súlade výstavby s územným plánom, územným rozhodnutím podľa § 120 odst.2, stavebného zákona v z.n.p.

-        Správny poplatok v kolkových známkach podľa zákona číslo 145/1995 v z.n.p.