Newsletter

Nevypĺňajte toto pole:

Dotazník

Čo sa vám páči najviac?
Počet hlasov: 394

Nákupný košík

Položky:
Cena:
0
€0

Letáky

14.3.15
Stredné a veľké ČOV

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
14.3.15
Čistiarne odpadových vôd

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
14.3.15
Plastové nádrže a žumpy

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
14.3.15
Odlučovače ropných látok

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
13.3.15
Vodomerné šachty

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
13.3.15
Lapače tukov

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac

Administrácia: Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu

     Chceme vás odbremeniť od byrokracie, preto Vám na ukážku prikladáme vzor vypracovanej žiadosti o povolenie na vodnú stavbu.

 

Žiadateľ: Ing. Jožko Mrkvička, Hlavná 15, 919 04 Smolenice

 

                                                                        Obvodný úrad životného prostredia v Trnave

                                                                        Kollárova 8

                                                                        917 02 Trnava

 

                                                                        Dňa: 01.01.2010

 

 

 

Vec: Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu

(podľa zákona č. 364/2004 Z.z. v z.n.p. v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. v z.n.p.)

 

 1. Stavebník, stavebníci (meno, priezvisko, resp. názov, adresa, štatutárny zástupca a sídlo právnickej osoby)

 

Ing. Jožko Mrkvička, Hlavná 15, 919 04 Smolenice

 

 1. Vodná stavba – označenie ČISTENIE ODPADOVÝCH VôD – Typ 3-6 E.O.

        

       - pre rodinný dom -

 

 1. Miesto stavby: Smolenice

 

 1. Parcelné čísla a kat. územie pozemku určeného na výstavby

 

205/4 – záhrady, katastrálne územie: Smolenice

 

 1. Projekt stavby vypracoval (meno priezvisko, názov organizácie, oprávnenie na vykonávanie projektových prác)

 

Ing. Peter NOVÁK, Hollého 24, 900 00 Trnava, IS č. 1987*Z*2 – 2

 

 

 1. Názov dodávateľa stavby:

 

     Bednár Montáže, s.r.o., Továrenská 765/7, 919 04 Smolenice

 

 1. Stavebný dozor bude vykonávať:.................................................

 

 1. Vyhlásenie autorizovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby:

 

................................................................................................................................

 

 1. Termín realizácie: 01/2011

 

 1. Zoznam a adresný účastníkov, ktorí sú stavebníkovi známi (meno a adresa vlastníkov, susedných nehnuteľností a stavby s uvedením parcelného čísla pozemku, pri líniových stavbách a stavbách mimoriadne rozsiahlych s veľkým počtom účastníkov konania sa zoznam a adresy neuvádzajú)

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. od. závod Bratislava

 

 1. Rozpočtový náklad stavby ( predpokladaný ): 3 000,- eur

 

Iné údaje: .............................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             .....................................

                                                                              ( podpisy )

 

 

Prílohy:

-        2x projekt stavby

-        Právoplatné územné rozhodnutie

-        Snímok z pozemkovej mapy ( kópia katastrálnej mapy )

-        Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo stavebníka k pozemku a stavbe

-        Vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy

-        Vyjadrenie obce ako stavebného úradu o súlade výstavby s územným plánom, územným rozhodnutím podľa § 120 odst.2, stavebného zákona v z.n.p.

-        Správny poplatok v kolkových známkach podľa zákona číslo 145/1995 v z.n.p.

 

Prijímame online platby

Logá kreditných kariet

Klasické prihlásenie

Nemôžete vyplniť toto pole
 

Prihlásenie cez sociálne siete

Novinky

23.11.19
Novinka v eshope: Mydlové orechy

Verili by ste, že váš nový prírodný ekologický  pr...

viac
1.4.19
Týždeň DOPRAVY ZADARMO

Milí naši zákazníci, v tomto období sme pre Vás p...

viac
28.7.16
Fotíme produkty

Rozhodli sme sa vylepšiť náš eshop tým, že nafotím...

viac
13.11.15
Prezentácia ČOV - YouTube video

Máte už dosť cenových ponúk, obrázkov či parametro...

viac
27.5.15
MôjDom.sk - Hospodárenie s čistiarňou odpadových vôd

Prečítajte si skvelý článok o ČOV na MôjDom.sk: ht...

viac
13.5.15
Nevypúšťajte žumpu do záhrady!

LepšieBývanie.sk "Nevypúšťajte žumpu do záhrady" s...

viac
27.4.15
Zákazník Jozef komentuje výrobok: Superkoncentrát do ČOV

Ďakujeme nášmu zákazníkovi Jozefovi, ktorý nám pom...

viac
12.4.15
Testovanie výrobkov

Prečo nakupovať na ekotovar.sk? Pretože nami ponú...

viac
31.3.15
Prečo nakupovať práve na ekotovar.sk?

Prečo nakupovať práve na ekotovar.sk?      Keďže ...

viac

Facebook