Pracie prostriedky a ich vplyv na čističku vôd

Domová čistiareň odpadových vôd je určená pre zneškodňovanie splaškových vôd z domácností, jej kapacita je určená počtom pripojených osôb. Pokiaľ je v domácnosti inštalovaný drvič odpadkov, nemožno kvalifikovane určiť množstvo a kvalitu produkovaných odpadov a pre takúto domácnosť neodporúčame domovú čistiareň odpadových vôd.

 čistiareň odpadových vôd (2)

Čo sa nesmie dostať do odpadovej vody natékajúcej do ČOV:

a) Biologicky ťažko rozložiteľné, prípadne nerozložiteľné látky

Biologicky nerozložiteľné látky ako kosti, vlasy, textil, plasty, guma, sanitárne materiál atď. Ak sa tento materiál objaví v natekajúcej odpadovej vode, je zachytený v prítokovom koši a odtiaľ sa musí vyberať.

b) Toxické látky (jedy)

Toxické látky je neprípustné likvidovať v kanalizácii.

c) Silné kyseliny a lúhy

Domová čistiareň pri bežnom používaní kyselín a lúhov v domácnosti pracuje bez problémov. Malé množstvo kyselín, prípadne lúhov, ktoré je obsiahnuté v niektorých drogistických prípravkoch chod čistiarne neohrozí. Zákaz sa týka likvidácie väčších množstiev koncentrovaných roztokov.

d) Farby a riedidlá

Je zakázané likvidovať farby a riedidlá v kanalizácii.

e) Veľké množstvá tukov a olejov

Bežnú prevádzku domácnosti s bežným používaním obvyklých dávok tukov chod čistiarne neohrozí. Zákaz sa týka likvidácie väčších množstiev tukov a olejov. Ak je v objekte zdroj tukov a olejov (napr. Prípravovňa jedál nad 20 denne) je nutné konzultovať so stavebným projektantom umiestnenie špeciálneho lapača tukov pred čistiareň.

f) Dezinfekčné prostriedky a pracie prášky

Be2015-01-05 14.21.52žnú prevádzku domácnosti s bežnou frekvenciou užívania dezinfekčných prostriedkov a pracích práškov prevádzku a chod čistiarne neohrozí. Zákaz sa týka likvidácie väčšieho množstva dezinfekčných prostriedkov. Čistiace a dezinfekčné prostriedky obsahujú chloran sodný, ktorý spôsobuje spomalenie aktivity aktivovaného kalu. V prípade používania uvedených dezinfekčných prostriedkov sa odporúča maximálna denná dávka 0,1 litrov. Z uvedeného vyplýva, že pre bezproblémový chod ČOV je prospešnejšie vyššie uvedené látky používať v menších dávkach ako v jednorazových väčších množstvách.