Newsletter

Nevypĺňajte toto pole:

Dotazník

Čo sa vám páči najviac?
Počet hlasov: 370

Nákupný košík

Položky:
Cena:
0
€0

Letáky

14.3.15
Stredné a veľké ČOV

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
14.3.15
Čistiarne odpadových vôd

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
14.3.15
Plastové nádrže a žumpy

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
14.3.15
Odlučovače ropných látok

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
13.3.15
Vodomerné šachty

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac
13.3.15
Lapače tukov

Letáky si môžete stiahnuť tu: ...

viac

Ako vybaviť povolenie k domovej ČOV?

Majiteľ čistiarne odpadových vôd musí požiadať príslušný obvodný úrad Životného prostredia o vydanie vodoprávneho rozhodnutia na vodnú stavbu.

Zoznam obvodných úradov Životného prostredia nájdete na webstránke http://www.kuzp.sk/ , kde si vyberiete príslušný úrad Životného prostredia podľa toho, kde sa stavba nachádza. Úrad zohľadňuje ochranu vodných pomerov a za akých podmienok je možné prevádzkovať ČOV.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti (vzor žiadosti – príloha č.:1.):
1. Na stavbu musí byť vydané územno – právne rozhodnutie, ktoré vydáva obec. (príloha žiadosti č.2.).


2. Projektovú dokumentáciu. Dokumentáciu vytvorí projektant s príslušným oprávnením na inžinierske stavby, poprípade projektovanie vodných stavieb.
Projektová dokumentácia musí obsahovať:
a) technickú správu
b) situáciu
c) pozdĺžny profil
d) technický popis ČOV od výrobcu (v dodávke)
e) uloženie kanalizačných rúr z PVC
f) návrh riešenia recipientu (vsakovacia studňa, drenážne potrubie, vodný tok)
g) akumulačná nádrž (nie je podmienkou)


3. V projektovej dokumentácií, má žiadateľ určený spôsob odtoku vyčistenej vody. Buď je vyústenie do zeme – príklad 3.a) (vsakovacia studňa, drenážne potrubie, trativod) alebo vyústenie vyčistenej vody do povrchových tokov – príklad 3.b) (rieka, potok, jazero).


3.a) Hydrogeologický posudok. Robí sa vtedy, ak je potrebné preukázať, že vypúšťané vyčistené vody z ČOV neovplyvnia negatívne kvalitu spodných vôd.. Hydrogeologický posudok je potrebný v prípade ak vyústenie vyčistenej vody je do podzemia (vsakovacia studňa, drenážne potrubie, trativod). Tento posudok vytvorí hydrogeológ, ktorý má oprávnenie robiť tieto posudky.


Posudok musí obsahovať.:
a) popis staveniska
b) popis stavebných objektov
c) inžiniersko-geologické a hydrogeologické pomery skúmaného územia
d) posúdenie vplyvu vypúšťaných prečistených vôd do horninového prostredia vsakovaním na kvalitu podzemných a povrchových vôd
e) zhodnotenie hydraulických parametrov skúmaného územia na infiltráciu prečistenej vody cez infilračný vsakovací objekt – vsakovaciu jamu
f) návrh monitorovania prevádzky ČOV
g) prílohy – grafické mapy, ...


3.b) V prípade, že recipient je povrchový tok (rieka, potok, jazero), treba žiadať príslušného správcu toku (príloha žiadosti č.3.) o vydanie stanoviska k vypúšťaniu vyčistených vôd do toku. Správca je buď príslušné povodie, obec alebo štátne lesy.


4. Všetky certifikáty výrobkov, ktoré budú použité pri výstavbe.


5. Kolky v nominálnej hodnote 33 €, ktoré sa prikladajú k žiadosť na Úrad Životného prostreda.


Po odovzadní všetkých potrebných dokumentov, sa buď Úrad živtoného prostredia vyjadrí kladne, alebo vyjadrí námietky to znamená, môže požadovať ďašie doklady, poprípade doplnenie dokumentov. Ak úrad Životného prostredia vydá vodoprávne rozhodnutie, vydá rozhodnutie o uskutočnení stavby – rozhodnutie.


Po ukončení výstavby, podľa projektovej dokumentácie, musí majiteľ požiadať o kolaudačné rozhodnutie. Úrad Životného prostredia vydá povolenie na užívanie stavby (kolaudačné rozhodnutie). Na základe tohto rozhodnutia, musí majiteľ vodnú stavbu užívať a starať sa o ňu. Úrad Životného prostredia určí záväzné podmienky a povinnosti.


Zákonné limity, ktoré určuje zákon:
1. Množstvo odpadových vôd vyprodukovaných 1 osobou za deň je 150 l
2. Povolené koncentračné a bilančné hodnoty pre jednotlivé ukazovatele vypúšťaného znečistenia:
3. V prípade, že do tejto doby, sa zmenila situácia, napríklad.: v obci sa vybudovala obecná kanalizácia. Obec bude žiadať, aby sa majiteľ čov napojil na obecnú kanalizáciu. Ale v prípade, že majiteľ nepožiada sám o pripojenie, nejestvuje zákonný spôsob, ako môže donútiť občana o pripojenie na obecnú kanalizáciu, aj keby sa vopred zaviazal, že tak urobí, už pri vydávaní Rozhodnutia na stavbu čov.
4. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd:
- je určené spotrebou vody, odpočtom vodomeru
- ak nieje možnosť odpočítať vodomerom, zákon stanovuje množstvo vyprodukovaných odpadových vôd výpočtom, čo je cca 150 l / deň pre 1 osobu..

Príloha č.:1


Ing. Jožko Mrkvička, Na hlinách 20, 910 00 Trnava, tel.č.: 0905 123 456


Obvodný úrad životného prostredia v Trnave
Kollárova 8
917 02 Trnava


Dňa.: 01.01.2010


Vec.: žiadosť


Dolupodpísaný Ing. Jožko Mrkvička , bytom Na hlinách 20, 910 00 Trnava, Vás týmto žiadam o
vydanie vodoprávneho rozhodnutie stavby na osadenie a užívanie malej domovej čistiarne
odpadových vôd k rodinnému domu do 6 osôb. Pozemok, sa nachádza na parc. č. 268/4, v obci
Smolenice, ktorej som vlastníkom.


V prílohe Vám zasielam nasledovné dokumenty:
1. Certifikáty výrobkov.
2. Projektovú dokumentáciu.
3. Hydrogeologický posudok.
4. Územno – právne rozhodnutie
S pozdravom Ing. Jožko Mrkvička


Príloha č.:2


Ing. Jožko Mrkvička, Na hlinách 20, 910 00 Trnava, tel.č.: 0905 123 456


Obecný úrad Smolenice
919 04 Smolenice


Dňa.: 01.01.2010


Vec.: žiadosť


Dolupodpísaný Ing. Jožko Mrkvička , bytom Na hlinách 20, 910 00 Trnava, Vás týmto žiadam o
vydanie územno právneho rozhodnutia na osadenie a užívanie malej domovej čistiarne
odpadových vôd k rodinnému domu do 6 osôb. Pozemok, sa nachádza na parc. č. 268/4, v obci
Smolenice, ktorej som vlastníkom.


V prílohe Vám zasielam nasledovné dokumenty:
1. Certifikáty výrobkov.
2. Hydrogeologický posudok.
3. Projektovú dokumentáciu.
S pozdravom Ing. Jožko Mrkvička


Príloha č.3


Ing. Jožko Mrkvička, Na hlinách 20, 910 00 Trnava, tel.č.: 0905 123 456


SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
Odštepný závod Piešťany
Nábrežie I. Krasku č. 3/834
921 80 Piešťany


Dňa.: 01.01.2010


Vec.: žiadosť


Dolupodpísaný Ing. Jožko Mrkvička , bytom Na hlinách 20, 910 00 Trnava, Vás týmto žiadam o
odsúhlasenie recipientu vyčistenej vody z malej domovej čistiarne odpadových vôd do rieky
Tomášek, ktorá spadá do Vašej správy. Čistiareň odpadových vôd sa bude nachádzať na parcele
č. 268/4, v obci Smolenice, ktorej som vlastníkom.. Odtok vyčistenej vody, bude viesť z tejto
parcely priamo do toku rieky Tomášek.


V prílohe Vám zasielam nasledovné dokumenty:
1. Certifikáty výrobkov.
2. Projektovú dokumentáciu.
3. Územno – právne rozhodnutie.
Za kladné vybavenie vopred ďakujem Ing. Jožko Mrkvička

 

Prijímame online platby

Logá kreditných kariet

Klasické prihlásenie

Nemôžete vyplniť toto pole
 

Prihlásenie cez sociálne siete

Novinky

23.11.19
Novinka v eshope: Mydlové orechy

Verili by ste, že váš nový prírodný ekologický  pr...

viac
1.4.19
Týždeň DOPRAVY ZADARMO

Milí naši zákazníci, v tomto období sme pre Vás p...

viac
28.7.16
Fotíme produkty

Rozhodli sme sa vylepšiť náš eshop tým, že nafotím...

viac
13.11.15
Prezentácia ČOV - YouTube video

Máte už dosť cenových ponúk, obrázkov či parametro...

viac
27.5.15
MôjDom.sk - Hospodárenie s čistiarňou odpadových vôd

Prečítajte si skvelý článok o ČOV na MôjDom.sk: ht...

viac
13.5.15
Nevypúšťajte žumpu do záhrady!

LepšieBývanie.sk "Nevypúšťajte žumpu do záhrady" s...

viac
27.4.15
Zákazník Jozef komentuje výrobok: Superkoncentrát do ČOV

Ďakujeme nášmu zákazníkovi Jozefovi, ktorý nám pom...

viac
12.4.15
Testovanie výrobkov

Prečo nakupovať na ekotovar.sk? Pretože nami ponú...

viac
31.3.15
Prečo nakupovať práve na ekotovar.sk?

Prečo nakupovať práve na ekotovar.sk?      Keďže ...

viac
24.3.15
FacebookPage - Všetko o ČOV

Pridajte sa ku komunite o ČOV na Facebooku aj vy! ...

viac
16.3.15
Prečo ČOV z ekotovar.sk?

  Prednosti našich domových ČOV a dôvody prečo si...

viac
22.2.15
Prečo vznikol tento e-shop?

Máte problém so zapáchajúcou ČOV alebo žumpou? Výč...

viac
16.2.15
TV Spot ekotovar.sk

Videli ste náš TV spot už aj vy? Ak nie, pozrite ...

viac
8.2.15
Testujeme nové výrobky

Práve u nás prebieha test nových výrobkov, ktoré p...

viac

Facebook

 
 


Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.